Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má povinnosť uzatvoriť každý držiteľ motorového vozidla. Poistenie PZP kryje škody, ktoré spôsobí vodič vozidla na živote, zdraví a majetku iných.

Kto má povinnosť uzatvoriť poistenie PZP

Povinnosť uzatvoriť poistenie PZP sa vzťahuje na každé motorové vozidlo, ktoré je zapísané v evidencií vozidiel a má priradené evidenčné číslo. Vozidlo zapísané v evidencií vozidiel musí byť poistené bez ohľadu na to, či je vozidlo využívané alebo nie. Ak vozidlo nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie, môže byt držiteľovi udelená zo strany správneho orgánu pokuta za neuzatvorenie poistenia.

Poistenie auta cez internet

Najvýhodnejší spôsob ako uzatvoriť povinné zmluvné poistenie je poistiť sa cez internet. Klientovi priznáme všetky zľavy. Ceny poistenia sa neustále menia a preto sa snažíme vybrať pre klienta najlepšiu možnú ponuku.

Platnosť poistenia PZP

Poistenie je platné odo dňa, ktorý si osoba uzatvárajúca poistnú zmluvu zvolí. Povinné zmluvné poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom poistné obdobie je jeden rok.

Potvrdenie o uzatvorenie poistenia PZP

Ako potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia slúži na území SR biela karta. Tento doklad je možné použiť na preukázanie uzatvorenia poistenia na dopravnom inšpektoráte pri prihlásení vozidla do evidencie a taktiež pri cestnej kontrole. Zelená karta potvrdzuje, že vozidlo má uzatvorené povinné zmluvné poistenie v prípade ak sa nachádza mimo územia SR. Bielu a zelenú kartu od nás dostanete ihneď po uzatvorení povinného zmluvného poistenia na našich stránkach.

Zmena poisťovne PZP

Poisťovňu je možné zmeniť vždy k výročnému dňu poistenia tak, že najneskôr šesť týždňov pred výročným dňom povinného zmluvného poistenia poistník doručí poisťovni výpoveď poistnej zmluvy. Tlačivo na výpovedanie poistnej zmluvy najdete na našej stránke, kde si ho možete vytlačiť.

Sportovní vozy - inzerce sportovních aut