Havarijné poistenie vozidiel - KASKO

Havarijné poistenie, nazývané aj KASKO poistenie, je poistenie, pri ktorom si majiteľ auta, jeho držiteľ (fyzická alebo právnická osoba) dojednáva poistnú zmluvu s príslušnou poisťovňou. Táto poistná zmluva zabezpečuje náhradu škody vzniknutej pri jednom z nasledujúcich rizík alebo pri kombinácii týchto rizík spojených s vozidlom:

Uzavretie havarijného poistenia

Havarijné poistenie je vo všetkých krajinách Európy (teda aj na Slovensku) dobrovoľným nepovinným poistením.
Predovšetkým lízingové spoločnosti vyžadujú, aby klient mal uzatvorené aj havarijné poistenie pre prípad havárie a
odcudzenia vozidla/auta. V prípade lízingu, kedy je vozidlo vo vlastníctve lízingovej spoločnosti, býva takéto havarijné poistenie
vinkulované v prospech tejto spoločnosti.

Osoba uzatvárajúca havarijné poistenie

Pri havarijnom poistení uzatvára poistnú zmluvu držiteľ vozidla, zapísaný v Osvedčení o evidencii vozidla (bývalý technický
preukaz). Ak je na vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy (lízingová, úverová zmluva), poistnú zmluvu si
dojednáva nájomca daného vozidla/auta.

Poistné krytie

Typické havarijné poistenie musí zahŕňať aspoň náhradu škody pri poškodení alebo úplnom zničené vozidla (tzv. totálka
alebo totálna škoda) vzniknutom pri havárii (dopravnej nehode) – preto je toto poistenie „havarijné“. Za dopravnú nehodu
je považovaná najmä zrážka s iným účastníkom cestnej premávky, so zvieraťom, náraz na akúkoľvek prekážku (napr. do
stromu, stĺpu verejného osvetlenia, zvodidiel a pod.).

Ďalšie poistné krytia, napr. poistenie proti krádeži, vandalizmu či niektorým špecifickým rizikám, sú voliteľnou zložkou
havarijného poistenia.

Niektoré poisťovne ponúkajú len produkty s kompletným krytím základných poistných rizík, tzv. all-risk. Takýto produkt
zahŕňa ochranu pred haváriou, živelnou udalosťou, vandalizmom aj odcudzením.

Územná platnosť havarijného poistenia

Havarijné poistenie sa štandardne dojednáva s platnosťou na geografické územie Európy pripadne na členské štáty EÚ.
Niektoré poisťovne nezahŕňajú do územia Európy niektoré štáty bývalého Sovietskeho zväzu (Gruzínsko, Arménsko, ..).

Naproti tomu sú i poisťovne, u ktorých je možné uzatvoriť toto poistenie aj s platnosťou iba na územie Slovenska
poprípade Slovenska a Českej republiky. V takomto prípade poskytujú poisťovne určité zľavy na poistnom.

Aké vozidlá možno poistiť

Havarijné poistenie je možné dojednať prakticky na akékoľvek motorové vozidlo, pre ktoré platí:


Dotazník na ocenenie vozidla/auta a výpočet ročného poistného:

Dotaznik vybavy potrebny k naceneniu
Dotazník_KASKO_výbava_06_10.xls

Odblokovaný pre OpenOffice, MacOffice
Dotazník_KASKO_výbava_06_10_odblokovaný.xls