Ako postupovať pri dopravnej nehode

Najdôležitejšie kroky a rady v prípade dopravnej nehody v súvislosti s poistením pre prípad zodpovednosti za škodu z prevádzky vozidla.

S účinnosťou od 1.júna 2010 vstupuje do platnosti Zákon č.144/2010 Z.z., ktorým sa novelizuje Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla. Cieľom novej právnej úpravy je zabezpečiť jednoduchší prístup poškodených pri dopravných nehodách k náhrade škody.

Ak nie ste povinný hlásiť dopravnú nehodu polícii (ak vznikne hmotná škoda neprevyšujúca 3 990 €), musíte sa s druhým účastníkom (vinníkom) nehody dohodnúť na zavinení. Túto dohodu je najlepšie urobiť písomne a to na tlačive "Správa o nehode". Nová právna úprava totiž ukladá účastníkom "škodovej udalosti" povinnosť vyplniť a podpísať spomínané tlačivo.

Nezabudnite si zapísať mená a adresy vodičov ostatných havarovaných vozidiel a svedkov dopravnej nehody. Požiadajte od vodiča, ktorý spôsobil dopravnú nehodu o predloženie občianskeho preukazu alebo pasu a doklad o poistení zodpovednosti z prevádzky vozidla (biela, zelená karta) a opíšte si údaje. Nezabudnite si vypýtať telefonický kontakt.

Ak je to možné vyhotovte foto-dokumentáciu miesta nehody.
Vypísané tlačivo bezodkladne odovzdajte príslušnej poisťovni.

V prípade úteku vinníka z miesta nehody, prípadne nezistenia vinníka nehody, nahláste tieto skutočnosti Polícii SR. So všetkými príslušnými podkladmi k nehode sa obráťte na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov Trnavská 82, 826 58 Bratislava 29, www.skp.sk. Z poistného garančného fondu Vám poskytne poistné plnenie iba za škodu na zdraví a náklady pri usmrtení.

Nehodu ste spôsobili Vy, ako nahlásiť poistnú udalosť

Priamo na mieste vyplňte tlačivo "Správa o nehode". Toto tlačivo môže výrazne pomôcť pri objasnení okolnosti poistnej udalosti. Preto je vo vašom záujme, aby ste ho aj spolu s druhým účastníkom nehody pravdivo vypísali a doručili do poisťovne, kde máte platné povinné zmluvné poistenie. Ak zodpovedáte za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, doložte bez zbytočného odkladu poškodenému údaje potrebné pre uplatnenie práva poškodeného na náhradu škody, a to najmä Vaše meno, priezvisko a bydlisko; v prípade, že riadite firemné vozidlo, potom aj názov firmy, IČO, sídlo vlastníka vozidla, ďalej typ a EČV Vášho vozidla, a predložte doklad o poistení alebo bielu (zelenú) kartu, podľa ktorej je možné identifikovať, u ktorej poisťovne ste poistený pre prípad zodpovednosti za škodu z prevádzky vozidla.

Ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody v cudzine, obráťte sa na asistenčnú službu poisťovne, u ktorej ste poistený pre prípad zodpovednosti za škodu z prevádzky vozidla (povinné zmluvné poistenie). Ak cestujete často do zahraničia doporučujeme uzavrieť povinné zmluvné poistenie s vyšším krytím alebo si pripoistiť rozšírené asistenčné služby.