Čo všetko si pripraviť pred online poistením

K uzatvoreniu poistnej zmluvy si pripravte technický preukaz a základné údaje o poistníkovi (držiteľovi, vlastníkovi vozidla-auta), ktoré nájdete v preukaze totožnosti.

Pre zistenie ceny PZP - povinného zmluvného poistenia

Vyplňte dotazník na stránke. Po jeho odoslaní Vás budeme kontaktovať s najlepšou dostupnou cenou poistenia pre Vami zadaný obsah a výkon vozidla-auta.

Pre uzatvorenie zmluvy PZP

Vyplňte dotazník na stránke. Po jeho odoslaní Vám pošleme k podpisu vyplnenú poistnú zmluvu, bielu, zelenú kartu prostredníctvom emailu, ktorý uvediete v dotazníku.

V deň dojednania Vášho poistenia auta na portály www.bmwpoistenie.sk obdržíte emailom vyplnenú zmluvu príslušnej poisťovne s podpisom zástupcu a pečiatkou INSIA a.s. V prípade, že zmluvu v uvedenom termíne neobdržíte, ihneď nás kontaktujte mailom alebo telefonicky.

Návrh poistnej zmluvy a prípadné ďaľšie dokumenty stačí podpísať a odoslať poštou na korešpondenčnú adresu spoločnosti INSIA Consult (INSIA Consult s.r.o. Kukučínova 46, 831 02 Bratislava) uvedenú aj v kontaktoch. Návod čo treba podpísať, odoslať a ktoré dokumenty Vám ostávajú sú uvedené v priloženom sprievodnom liste.

Spolu s návrhom poistnej zmluvy obdržíte doklad o poistení (tzv. biela karta), poštový peňažný poukaz, resp. príkaz na úhradu pre platbu bankovým prevodom k zaplateniu poistného. Poistenie nadobúda platnosť po zaplatení sumy uvedenej v poistnej zmluve.

Dôležíté

Po podpise Návrhu poistnej zmluvy z Vašej strany je poistenie platné odo dňa začiatku poistenia, o ktorý ste zažiadali.

Upozornenie

V prípade, že návrh Vašej poistnej zmluvy neodošlete na adresu spoločnosti INSIA Consult do 7 dní od obdržania, stratíte poistné krytie z dôvodu, že poistenie nenadobudne platnosť a účinnosť.

Oprava chybne zadaných údajov

V prípade akýchkoľvek otázok alebo prípadných zmien vo Vašej poistnej zmluve, ktorú ste obdržali poštou nás prosím kontaktujte prostredníctvom nášho e-mailu: skypco@insia.sk

Potvrdenie klienta

Klient svojim súhlasom (odoslaním formulára) potvrdzuje správnosť a úplnosť zadaných údajov a je si vedomý, že v prípade uvedenia nepravdivých a neúplných údajov z jeho strany, sprostredkovateľ poistenia nenesie zodpovednosť za prípadné intervencie zo strany poistiteľa. V súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, klient svojim potvrdením nižšie dáva súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov pre účely uzavretia poistnej zmluvy a s ňou súvisiacimi činnosťami. Klient berie na vedomie, že tento dotazník nie je návrhom na uzavretie poistnej zmluvy niektorej zo zúčastnených strán v zmysle príslušných občianskoprávnych predpisov. Klient súhlasí s následným kontaktovaním jeho osoby našim obchodným oddelením za účelom vysvetlenia poistných podmienok, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.